Dịch vụ Đào tạo chuyên nghành của UHY Co.Ltd


Với kinh nghiệm đào tạo của các chuyên gia đầu ngành và sự am hiểu sâu sắc về môi trường kinh doanh và tài chính trong nước kết hợp với vị trí của một đối tác đào tạo chính thức (Partner in Learning) và Tổ chức đào tạo được ủy quyền (Authorized Training Employer) của ICAEW tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào tạo tiêu chuẩn cũng như các chương trình đào tạo phù hợp với thực tế của doanh nghiệp và từng cá nhân để có thể thích ứng tốt hơn với thế giới kinh doanh luôn thay đổi và đầy biến động. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  •        Các khóa đào tạo chứng chỉ ACA CFAB chuyên , và BFP nghiệp để trở thành  viên hội ICAEW.
  •        Đào tạo về chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).
  •        Các khóa đào tạo về quản trị tài chính.
  •        Các khóa đào tạo cập nhật các chuẩn mực kế toán quan trọng đối với từng doanh nghiệp cụ thể.
  •        Đào tạo kiểm toán nội bộ. 
  •        Đào tạo về quản trị rủi ro.
  •        Đào tạo về thuế.
  •        Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý khác cho doanh nghiệp

  

Đào tạo và cập nhật những thay đổi về chế độ, chính sách và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có nguồn nhân lực chất lượng sẽ luôn tạo ra lợi thế cạnh tranh và duy trì sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Share