Dịch vụ Kế toán Tài chính

Để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp yên tâm hơn đối với các công việc kế toán của doanh nghiệp trong khi chưa xây dựng được bộ máy kế toán thích hợp và hiệu quả hoặc trong trường hợp nhân sự kế toán quan trọng nghỉ dài hạn mà không muốn tuyển dụng thay thế, chúng tôi sẽ có giải pháp dịch vụ kế toán đáp ứng các yêu cầu này của khách hàng.

Các dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:

  • Xây dựng và kiện toàn hệ thống, chế độ kế toán, báo cáo tài chính doanh nghiệp
  •  Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết áp dụng cụ thể tại doanh nghiệp.Tư vấn hướng dẫn các quy trình hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu.
  •  Tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu chứng từ và hướng dẫn trình tự luân chuyển chứng từ.
  • Tư vấn lựa trọn hệ thống phần mềm kế toán thích hợp.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống phần mềm kế toán đặc thù, áp dụng cho doanh nghiệp lớn, nhiều đơn vị thành viên.
  • Hỗ trợ nhân sự triển khai hệ thống ERP. - Dịch vụ kế toán trọn gói (thực hiện đầy đủ chức năng kế toán tại doanh nghiệp, hoặc một số chức năng kế toán doanh nghiệp theo yêu cầu.
  • Trợ giúp lập các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị.
  • Hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc IFRS

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược và mô hình quản trị kinh doanh

  

Share