TT Đào tạo

03/10/2018 - 09:04

Sau một thời gian trao đổi và thống nhất giữa ICAEW, City Academy – một đối tác đào tạo chuẩn (PiL) của ICAEW tại Singapore và 3 PiLs tại Hà nội (trong đó có Trung tâm đào tạo UHY – trực thuộc Công ty kiểm toán và Tư vấn UHY) về chiến lược đào tạo chương trình Chartered Accountants (ACA) của ICAEW trong 3 năm tới, ngày 06/03/2018, Trung Tâm UHY đã tiến hành ký kết Thỏa ước hợp tác (LoI) với đối tác Singapore và ICAEW.

04/21/2015 - 15:43