Dịch vụ

08/19/2015 - 14:41

Là chuyên gia xây dựng hệ thống kiểm soát, Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị nâng cao tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua dịch vụ kiểm toán nội bộ và tư vấn quản lý rủi ro kinh doanh.