Trang chủ / Dịch vụ / Tư vấn chiến lược / Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược và mô hình quản trị doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược và mô hình quản trị doanh nghiệp

Với đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm tư vấn và đã trải qua điều hành doanh nghiệp thực tế nhiều năm, chúng tôi có thể cùng với khách hàng xây dựng chiến lược phát triển hợp lý và trợ giúp khách hàng thực hiện được chiến lược phát triển trên thực tế.

  • Phân tích và đánh giá thực trạng doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại.
  •  Phân tích đánh giá tổng quan về môi trường kinh doanh đối với các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp.
  •  Phân tích và xác định các mục tiêu chiến lược có tính khả thi nhất trong vòng 5 đến 10 năm.
  • Tư vấn đánh giá các cơ hội, thách thức, các nguồn lực sẵn có, xác định các nguồn lực thiếu hụt cần bổ sung và các giải pháp thu hút nguồn lực bổ sung.
  • Tư vấn hoạch định các bước cụ thể thực hiện chiến lược.
  • Tư vấn xây dựng các mô hình quản trị doanh nghiệp, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý một cách phù hợp với chiến lược phát triển.
  •  Hỗ trợ quản trị chiến lược, quản trị tài chính dài hạn, cung cấp nhân sự quản lý cao cấp tạm thời để đảm bảo thực hiện được chiến lược đã đề ra.

Chúng tôi sẽ cùng với khách hàng xây dựng chiến lược phát triển, mô hình quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện được chiến lược phát triển đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *