Chúng tôi cung cấp lợi thế cạnh tranh vượt trội. Đó là sự kết hợp khả năng phục vụ khách hàng của các hãng thành viên tại từng quốc gia với nguồn lực toàn cầu. Chúng tôi tự hào về khả năng kết hợp kiến thức trong nước với các kỹ năng trong nước, khu vực và quốc tế. Khách hàng mong muốn làm việc với đội ngũ nhân viên có trình độ, sự hiểu biết và kỹ năng cần thiết để đưa ra các giải pháp thiết thực. Chúng tôi không chỉ hiểu những cơ hội và thách thức trong môi trường kinh doanh hiện nay mà còn đánh giá sâu sắc về các nhân tố tạo ra thay đổi để điều chỉnh dịch vụ cung cấp cho thực sự phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Chúng tôi tự tin về khả năng cung cấp các dịch vụ tích hợp “trọn gói” một cách chuyên nghiệp, có chất lượng cao và chuyên môn sâu; từ các dịch vụ đảm bảo đến các dịch vụ tư vấn chuyên ngành trong các hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động mang tính chất đặc thù.

Với phương châm xuyên suốt: “Luôn giúp đối tác khách hàng đạt hiệu quả cao nhất”

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ điển hình như:

  • Kiểm toán và các dịch vụ bảo đảm.
  • Dịch vụ thuế.
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
  • Dịch vụ Hỗ trợ quản trị doanh nghiệp.
  • Tư vấn quản trị và quản lý rủi ro doanh nghiệp.
  • Dịch vụ Kế toán và tư vấn xây dựng hệ thống kế toán doanh nghiệp.
  • Dịch vụ tư vấn chiến lược phát triển và xây dựng mô hình quản trị doanh ngiệp.
  • Dịch vụ đào tạo và huấn luyện cán bộ quản lý.