Ấn phẩm

05/20/2020 - 14:47

Bản tin Thuế thu nhập cá nhân ngày 19/05/2020
Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 42/2020
Dự thảo Nghị quyết về mức giảm trừ gia cảnh
Miễn thuế của chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

04/15/2020 - 20:43

Ngày 08/04/2020, Chính Phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế & tiền thuê đất.
Ngày 09/04/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/2020/NQ-CP quy định một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.
Đây là những chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

04/15/2020 - 10:23

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số Cơ quan ban ngành địa phương đã ban hành các Công văn hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

04/06/2020 - 11:34

Ngày 26/03/2020, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính Phủ Số 3540/TTr-BTC về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

04/06/2020 - 11:34

Ngày 26/03/2020, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính Phủ Số 3540/TTr-BTC về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

03/27/2020 - 09:46

Ngày 03/03/2020, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 897/TCT-QLN cho phép các Doanh nghiệp bị thiệt hại lớn, gặp khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không có khả năng nộp thuế đúng hạn do dịch bệnh Covid-19 gây ra được gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp.

03/17/2020 - 14:07

Chuyên gia:
Bà Phùng Thị Oanh - Giám đốc
Bà Trần Thị Bộ - Giám đốc

03/10/2020 - 13:55

► Thời hạn kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2019.
► Công văn số 385/TCT-CS ngày 03/02/2020.
► Công văn 98065/CT-TTHT ngày 31/12/2019.
► Công văn số 2191/CT-TTHT ngày 16/01/2020.
► Công văn số 1726/CT-TTHT ngày 21/01/2020.
► Công văn số 1964/CT-TTHT ngày 15/01/2020.
.......

03/05/2020 - 09:12

Ngày 20/11/2019, Quốc Hội đã ban hành Bộ luật Lao động 2019 chính thức thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
► Loại hợp đồng lao động theo mùa vụ
► Hình thức giao kết hợp đồng
► Thêm điều kiện về thời gian thử việc
► Tăng thời giờ làm thêm theo tháng
► Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

01/08/2020 - 15:16

Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kỳ hoạt động 01/10/2018 đến 30/09/2019.

Trang