Ấn phẩm

03/17/2020 - 14:07

Chuyên gia:
Bà Phùng Thị Oanh - Giám đốc
Bà Trần Thị Bộ - Giám đốc

03/10/2020 - 13:55

► Thời hạn kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2019.
► Công văn số 385/TCT-CS ngày 03/02/2020.
► Công văn 98065/CT-TTHT ngày 31/12/2019.
► Công văn số 2191/CT-TTHT ngày 16/01/2020.
► Công văn số 1726/CT-TTHT ngày 21/01/2020.
► Công văn số 1964/CT-TTHT ngày 15/01/2020.
.......

03/05/2020 - 09:12

Ngày 20/11/2019, Quốc Hội đã ban hành Bộ luật Lao động 2019 chính thức thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
► Loại hợp đồng lao động theo mùa vụ
► Hình thức giao kết hợp đồng
► Thêm điều kiện về thời gian thử việc
► Tăng thời giờ làm thêm theo tháng
► Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

01/08/2020 - 15:16

Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kỳ hoạt động 01/10/2018 đến 30/09/2019.

09/19/2019 - 15:57

LUẬT, NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG
TƢ MỚI
► Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
thay thế Luật 78/2006/QH11.
► Hiệp định Thương mai và Hiệp định
bảo hộ giữa Việt Nam và Liên minh
Châu Âu.
► Nghị quyết phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 06/2019.

09/19/2019 - 15:11

Ngày 08/08/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư
số 48/2019/TT-BTC (“Thông tư 48”) thay thế Thông tư
số 228/2009/TT-BTC về việc trích lập và xử lý các
khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các
khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi, và bảo hành sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại Quý
Doanh nghiệp.

05/29/2019 - 10:21

UHY - Bản tin Thuế số 2/2019

08/28/2018 - 16:58

Báo cáo minh bạch của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kỳ hoạt động 01/10/2016 đến 30/09/2017

08/28/2018 - 16:42

Báo cáo minh bạch UHY 2016

Trang