Ấn phẩm

03/05/2020 - 09:12

Ngày 20/11/2019, Quốc Hội đã ban hành Bộ luật Lao động 2019 chính thức thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
► Loại hợp đồng lao động theo mùa vụ
► Hình thức giao kết hợp đồng
► Thêm điều kiện về thời gian thử việc
► Tăng thời giờ làm thêm theo tháng
► Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

01/08/2020 - 15:16

Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kỳ hoạt động 01/10/2018 đến 30/09/2019.

09/19/2019 - 15:57

LUẬT, NGHỊ ĐỊNH VÀ THÔNG
TƢ MỚI
► Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
thay thế Luật 78/2006/QH11.
► Hiệp định Thương mai và Hiệp định
bảo hộ giữa Việt Nam và Liên minh
Châu Âu.
► Nghị quyết phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 06/2019.

09/19/2019 - 15:11

Ngày 08/08/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư
số 48/2019/TT-BTC (“Thông tư 48”) thay thế Thông tư
số 228/2009/TT-BTC về việc trích lập và xử lý các
khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các
khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi, và bảo hành sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại Quý
Doanh nghiệp.

05/29/2019 - 10:21

UHY - Bản tin Thuế số 2/2019

08/28/2018 - 16:58

Báo cáo minh bạch của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kỳ hoạt động 01/10/2016 đến 30/09/2017

08/28/2018 - 16:42

Báo cáo minh bạch UHY 2016

08/28/2018 - 16:16

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY gửi tới quý độc giả Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015

03/06/2017 - 14:01

Thuế luôn là một vấn đề được cộng đồng quan tâm, không chỉ đối với công dân trong nước mà còn đối với cả người dân nước ngoài. Thuế được ban hành thường xuyên liên tục khiến bạn đọc khó có thể tìm kiếm, nghiên cứu ....Chính vì lí do đó Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY luôn tổng hợp định kỳ các bản tin Thuế giúp bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm và theo dõi các bản tin.

Trang