CÁC KHÓA HỌC VỀ KẾ TOÁN, BCTC & KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHO DOANH NGHIỆP

 1. Xây dựng Hệ thống Kiểm soát Nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế COSO (MS-NT01)

Mục tiêu của khóa học

►              Giúp học viên hiểu được ý nghĩa của hệ thống kiểm soát nội bộ.

►              Giúp học viên hiểu được tầm quan trọng và các hạn chế của việc kiểm soát nội bộ.

►              Giúp học viên xác định được mục đích của việc thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

►              Mang lại khả năng tổ chức và điều hành hoạt động kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả.

►              Giúp tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ để quản lý rủi ro hoạt động tài chính.

►              Giúp tìm hiểu về các chỉ số tài chính của việc mua bán, thanh toán, doanh thu, giấy biên nhận, hàng tồn kho và quản lý tài sản cố định.

►              Xác định rủi ro của các quá trình kinh doanh.

►              Xác định mục đích kiểm soát nội bộ liên quan đến các quy trình phụ.

►              Thực hiện hiệu quả các hoạt động kiểm soát chính đối với mỗi quy trình kinh doanh.

►              Tìm hiểu và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đang thực hiện tại doanh nghiệp.

 

Nội dung cơ bản của khóa học

Phần 1 - Kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và tuân thủ - Khác biệt?

►              Kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và tuân thủ.

►              Kiểm soát nội bộ - Lý thuyết & thực tế.

►              Tìm hiểu nguyên nhân doanh nghiệp không tổ chức tốt hệ thống kiểm soát nội bộ.

►              Tìm hiểu tầm quan trọng và cơ chế hoạt đông của hệ thống kiểm soát nội bộ.

►              Trách nhiệm của kiểm soát nội bộ.

►              Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ tích hợp.

 

Phần 2 – Môi trường kiểm soát và đánh giá rủi ro

►              Yếu tố chính của môi trường kiểm soát của một công ty.

►              Môi trường kiểm soát hiệu quả.

►              Chống gian lận.

►              Các loại rủi ro & đánh giá rủi ro.

 

Phần 3 - Hoạt động kiểm soát

►              Quy trình thực hiện kiểm soát chính.

►              Phân loại các hoạt động kiểm soát.

►              Các đặc điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả.

►              Tổ chức và hoạt động hiệu quả.

►              Đánh giá việc tổ chức và hiệu quả hoạt động.

 

Phần 4 - Kiểm soát nội bộ cho quá trình thanh toán

►              Rủi ro thường gặp trong quá trình thanh toán.

►              Những yếu tố quan trọng trong hoạt động kiểm soát nội bộ

►              Việc đề nghị mua hàng và đơn đặt hàng

►              Việc lựa chọn nhà cung cấp

►              Thanh toán

►              Tài khoản phải trả và bảng đối chiếu

►              Phát triển một Danh sách kiểm tra đấu thầu và thanh toán.

 

Phần 5 - Kiểm soát doanh thu, giấy biên nhận và quy trình quản lý tiền mặt

►             Những rủi ro chính liên quan đến doanh thu, biên lai và quy trình quản lý tiền mặt

►              Những yếu tố quan trọng trong hoạt động kiểm soát nội bộ

►              Đánh giá tín dụng

►              Mua hàng và hóa đơn

►              Giấy biên nhận tiền mặt

►              Ghi nhận trên sổ sách và bảng đối chiếu

►              Phát triển một danh sách quản lý doanh thu, phải thu và việc quản lý tiền mặt

 

Phần 6 - Kiểm soát nội bộ cho quá trình quản lý hàng tồn kho

►             Rủi ro quản lý hàng tồn kho

►             Thực hiện kiểm soát nội bộ cho quá trình

►            Đề nghị mua hàng.

►            Phiếu nhập kho.

►            Phiếu xuất kho.

►            Bảo quản và hạch toán.

►            Chuyển giao và xử lý.

 

Phần 7 - Kiểm soát nội bộ đối với việc quản lý các tài sản cố định

►             Rủi ro quản lý tài sản cố định

►             Thực hiện kiểm soát nội bộ cho

►            Trưng dụng và mua lại tài sản vốn hóa.

►            Bảo quản và hạch toán.

►            Chuyển giao và xử lý.

►              Lập danh sách quản lý tài sản cố định

 

Thời lượng học             1-1.5 ngày

Ngôn ngữ                     Tiếng Việt

Giảng viên                     Nguyễn Phương Thảo

Học phí                         Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về nội dung và học phí.

 

 2.       Báo cáo Tài chính hợp nhất (MS-NT02)

Mục tiêu của khóa học

►          Cung cấp cho người học những tình huống cụ thể của các quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất theo khung pháp lý kế toán hiện hành của Việt Nam (theo Thông tư 202/2014/TT-BTC).

►          Giúp cho người học những kiến thức căn bản để thu thập và xử lý thông tin từ những nghiệp vụ liên quan đến lập BCTCHN ở mức căn bản.

 

Nội dung cơ bản của khóa học

Phần I - Tập đoàn và báo cáo tài chính hợp nhất

►          Hợp nhất kinh doanh.

►          Các vấn đề chung về báo cáo tài chính hợp nhất.

►          Phương pháp giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu

 

Phần II - Lập báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm quyền kiểm soát thiết lập

►          Điều chỉnh giá ghi sổ của tài sản, nợ phải trả của công ty con theo giá hợp lý tại thời điểm mua

►          Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá hợp lý tại thời điểm mua

►          Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá hợp lý sau thời điểm mua

 

Phần III - Hạch toán giao dịch nội bộ tập đoàn

►          Phân loại giao dịch nội bộ tập đoàn.

►          Nguyên tắc kế toán các khoản giao dịch nội bộ.

►          Kế toán giao dịch thương mại nội bộ.

►          Kế toán giao dịch cung cấp tín dụng nội bộ.

►          Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ.

►          Kế toán các giao dịch nội bộ khác.

 

Phần IV - Xử lý lợi ích cổ đông thiểu số

►          Bản chất NCI.

►          Đánh giá NCI (tại thời điểm quyền kiểm soát thiết và sau đó).

►          Trình bày NCI.

 

Phần V – Thảo luận bài tập tình huống

Thời lượng học             1.5 ngày

Ngôn ngữ                      Tiếng Việt

Giảng viên                     Nguyễn Thị Phương Thảo

Học phí                         Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về nội dung và học phí.

3.     Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS (MS-NT03)

Mục tiêu của khóa học

►          Nhận diện được những điểm khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS.

►          Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng của các chuẩn mực IFRS thông qua các ví dụ minh họa thực tế. Qua đó, giúp học viên hiểu rõ các nguyên lý và thực tiễn áp dụng của IFRS.

►          Nắm rõ phương pháp và quy trình chuyển đổi báo cáo tài chính (BCTC) từ VAS sang IFRS, cũng như các điểm quan trọng cần lưu ý trong quá trình chuyển đổi.

►          Chia sẻ các kinh nghiệm chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS tại các Doanh nghiệp. 

Nội dung cơ bản của khóa học

►          Khái quát về Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Hệ thống Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

►          Khái quát về cấu trúc báo cáo tài chính theo VAS và IFRS.

►          Cách thức chuyển đổi các khoản mục quan trọng trên Bảng cân đối kế toán:

 • Tài sản tài chính/Nợ phải trả tài chính
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản cố định/Bất động sản đầu tư
 • Các khoản mục khác

►          Cách thức chuyển đổi các khoản mục quan trọng trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

 • Doanh thu
 • Chi phí
 • Thuế

►          Cách lập báo cáo tài chính theo IFRS.

►          Bài tập thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS.

Thời lượng học             1 ngày

Ngôn ngữ                      Tiếng Việt

Giảng viên                     Nguyễn Thị Phương Thảo

Học phí                         Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về nội dung và học phí.

 

1.         *GIẢNG VIÊN - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

►    Trình độ chuyên môn và học vấn

 • Thạc sỹ Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc Dân, Việt Nam
 • Cử nhân ngoại ngữ  -  Đại học Sư phạm ngoại ngữ 
 • Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên cấp nhà nước – CPA VN
 • Hội viên Hội Kế toán Công chứng  Anh  ACCA
 • Hội viên Hội Kiểm toán Nội Bộ Hoa Kỳ CIA

 

►    Kinh nghiệm liên quan

 • Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 • Có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn trong ngành kế toán, kiểm toán, tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn thuế cho các công ty trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia
 • Bà Thảo đã tham gia đào tạo cho nhiều Tổng Công ty, các tổ chức về các vấn đề kế toán, tài chính, kiểm soát nội bộ.  Ngoài ra, Bà Thảo còn tham gia giảng dậy các môn kế toán, kiểm toán của chương trình ACCA và ICAEW tại Việt Nam.
Share