Sứ mệnh và tầm nhìn

“UHY là công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam với sứ mệnh vì sự phát triển và thành công của khách hàng, vì sự thành công và hạnh phúc của nhân viên, vì niềm tin của xã hội.”

Để đạt được tầm nhìn và sứ mệnh của mình, toàn bộ Ban lãnh đạo và nhân viên UHY luôn nỗ lực xây dựng  và gìn giữ các giá trị cốt lõi sau:

  • Dịch vụ phải mang lại giá trị đích thực cho khách hàng, đảm bảo sự tin cậy cho nhà đầu tư và công chúng.
  • Lãnh  đạo  và  nhân  viên UHY luôn có ý thức tạo dựng mối quan hệ thân thiết và bền  vững với khách hàng, luôn vì  lợi ích của khách hàng nhưng không thỏa hiệp các vấn đề  liên quan đến đạo đức nghề   nghiệp.
  • Nhân viên UHY luôn có tinh thần đồng đội, sẵn sàng chia sẻ   kiến  thức, kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm vì sự thành công của khách hàng và đồng nghiệp
  • Lãnh đạo và nhân viên UHY luôn có ý thức tạo dựng mối quan hệ thân thiết và   bền vững với khách hàng, luôn vì lợi ích của khách hàng nhưng không thỏa   hiệp các vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp.
  • Nhân viên UHY luôn có tinh thần đồng đội, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, giám chịu trách nhiệm vì sự thành công và hạnh phúc của khách hàng và của đồngnghiệp.
  • Lãnh đạo và nhân viên UHY không ngừng học hỏi và rèn luyện để nâng cao nhận thức, xây dựng những  quan điểm đúng và hành động đúng.

Những giá trị trên đã tạo ra những nét đặc trưng riêng của UHY. Thông qua việc gìn giữ và phát huy những giá trị cốt lõi trong suy nghĩ và hành động, UHY đã tạo dựng được danh tiếng, niềm tự hào và tính chuyên nghiệp trong toàn thể đội ngũ lãnh đạo và nhân viên Công ty.

 

Share