Điểm tin Thuế số 05 - 2018

► Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 

12/09/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết

về hóa đơn điện tử. 

► Thông tư 82/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018  

của Bộ Tài Chính bãi bỏ một phần Thông tư

219/2013/TT-BTC về thuế GTGT. 

► Công văn số 3545/TCT-TNCN ngày

20/09/2018 của Tổng Cục Thuế về chi phí

cấp phép cho lao động nước ngoài. 

► Công văn số 4003/TCT-CS ngày

17/10/2018 của Tổng Cục Thuế về kê khai

thuế đối với quà tặng cho nhân viên. 

► Công văn số 3684/TCT-CS ngày

28/09/2018 của Tổng Cục thuế ...

Tiếng Việt: UHY - Điểm tin Thuế số 5 2018

English: UHY - Tax flash No 5 2018

Share