Dịch vụ

09/11/2015 - 14:55

Việc cần có một tổ chức thẩm định giá độc lập có uy tín cao, nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thẩm định giá đang trở thành nhu cầu cần thiết, chính đáng cho mỗi doanh nghiệp và mọi thành phần kinh tế, xã hội tham gia vào các hoạt động kinh tế trong thời kỳ hội nhập.”